WCAK

O nas

Wielkopolskie Centrum Audytorsko – Księgowe Spółka z o.o. w Poznaniu jest firmą działającą na polskim rynku od 2000 roku.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym pod numerem 2394 przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów – zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Spółka powstała z inicjatywy biegłych rewidentów posiadających wiedzę i ogromne doświadczenie zawodowe. Coroczne doskonalenie wiedzy zawodowej oraz poznawanie nowych technik rewizji umożliwia dostarczenie naszym klientom produktu finalnego o coraz wyższej jakości.

Zgodnie z powyższym przeprowadzamy rocznie około 80 badań sprawozdań finansowych, wykonaliśmy wiele opinii dla Sądu Rejestrowego w zakresie aportów rzeczowych wnoszonych do spółek oraz przekształceń spółek, wycen akcji, ekspertyz i analiz, kontroli nakładu prasy, badań sprawozdań komitetów wyborczych.

Ponadto dokonaliśmy audytu wielu projektów realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

W ramach swojej działalności prowadzimy również usługowo księgi rachunkowe i podatkowe.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którego ofertę mamy przyjemność Państwu zaprezentować zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wielu gałęzi gospodarki narodowej.

Opinie z badania sprawozdań finansowych oraz produkty finalne innych usług atestacyjnych podlegają weryfikacji co zwiększa ich wiarygodność.

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

Prezes Zarządu – Magdalena Ostrowska – Biegły Rewident

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

Prezes Zarządu – Magdalena Ostrowska – Biegły Rewident

Przedmiot działalności Spółki określony w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obejmuje następujące rodzaje usług:

 1. Badanie sprawozdań finansowych w tym również skonsolidowanych
 2. Przeglądy sprawozdań finansowych
 3. Audyt projektów realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 5. Ekspertyzy i opinie ekonomiczno – finansowe
 6. Doradztwo podatkowe
 7. Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości:
 8. Prowadzenie postępowania likwidacyjnego
 9. Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Spółki określony w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obejmuje następujące rodzaje usług:

 1. Badanie sprawozdań finansowych w tym również skonsolidowanych
 2. Przeglądy sprawozdań finansowych
 3. Audyt projektów realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 5. Ekspertyzy i opinie ekonomiczno – finansowe
 6. Doradztwo podatkowe
 7. Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości:
 8. Prowadzenie postępowania likwidacyjnego
 9. Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

ŚWIADCZENIE USŁUG

Realizacja usług, świadczonych przez Spółkę, odbywa się w oparciu o zawarte umowy. Zadania wynikające z tych umów są realizowane przez biegłych rewidentów z uprawnieniami nadanymi przez PIBR będącymi pracownikami etatowymi i związanymi ze Spółką umowami cywilnoprawnymi.

Zadania wymagające wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin wykonują zespoły, w skład których oprócz biegłych rewidentów wchodzą rzeczoznawcy i eksperci z określonej dziedziny.

Pracownicy Spółki oraz osoby współpracujące mają obowiązek ścisłego przestrzegania zasad etyki zawodowej uchwalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

ŚWIADCZENIE USŁUG

Realizacja usług, świadczonych przez Spółkę, odbywa się w oparciu o zawarte umowy. Zadania wynikające z tych umów są realizowane przez biegłych rewidentów z uprawnieniami nadanymi przez PIBR będącymi pracownikami etatowymi i związanymi ze Spółką umowami cywilnoprawnymi.


Zadania wymagające wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin wykonują zespoły, w skład których oprócz biegłych rewidentów wchodzą rzeczoznawcy i eksperci z określonej dziedziny.


Pracownicy Spółki oraz osoby współpracujące mają obowiązek ścisłego przestrzegania zasad etyki zawodowej uchwalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Spółka od początku swojej działalności jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, co stanowi zabezpieczenie ewentualnych uchybień przy realizacji usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka od początku swojej działalności jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, co stanowi zabezpieczenie ewentualnych uchybień przy realizacji usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZAMÓW USŁUGĘ

1. Zamawianie usług badania sprawozdania finansowego.

Aby otrzymać szczegółową ofertę dotyczącą badania sprawozdania finansowego niezbędne jest zapoznanie się audytora z podstawowymi danymi formalno-prawnymi i finansowymi Oferenta. Umożliwia to ankieta p.n.:”Dane informacyjne do wstępnej oceny pracochłonności badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy i przygotowania oferty”.

Po wypełnieniu tej ankiety audytor wysyła szczegółową ofertę dotyczącą badania sprawozdania finansowego.
Oferta może ulegać zmianie w drodze merytorycznych, dwustronnych uzgodnień, do których jesteśmy zawsze gotowi.
Ankieta może być:
– pobrana ze strony www (pobierz plik ankiety),
– wysłana do Państwa pocztą e-mail.

2. Zamówienie innych usług

Zamawianie innych usług i określanie ich ceny odbywa się w drodze dwustronnych negocjacji.W przypadku innych usług na cenę mają wpływ różne czynniki jak np.:
– rodzaj usługi,
– zakres usługi i jej złożoność,
– termin wykonania,
– indywidualne potrzeby Klienta.

Zachęcamy do owocnej współpracy!

ZAMÓW USŁUGĘ

1. Zamawianie usług badania sprawozdania finansowego.

Aby otrzymać szczegółową ofertę dotyczącą badania sprawozdania finansowego niezbędne jest zapoznanie się audytora z podstawowymi danymi formalno-prawnymi i finansowymi Oferenta.Umożliwia to ankieta p.n.:”Dane informacyjne do wstępnej oceny pracochłonności badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy i przygotowania oferty”.

Po wypełnieniu tej ankiety audytor wysyła szczegółową ofertę dotyczącą badania sprawozdania finansowego.
Oferta może ulegać zmianie w drodze merytorycznych, dwustronnych uzgodnień, do których jesteśmy zawsze gotowi.
Ankieta może być:
– pobrana ze strony www (pobierz plik ankiety),
– wysłana do Państwa pocztą e-mail.

2. Zamówienie innych usług

Zamawianie innych usług i określanie ich ceny odbywa się w drodze dwustronnych negocjacji.W przypadku innych usług na cenę mają wpływ różne czynniki jak np.:
– rodzaj usługi,
– zakres usługi i jej złożoność,
– termin wykonania,
– indywidualne potrzeby Klienta.

Zachęcamy do owocnej współpracy!

OFERTA

Badanie sprawozdań finansowych

1. Badanie sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza:
 • ustawą o rachunkowości
 • Międzynarodowymi Standardami Badania,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • Krajowymi Sandardami Rewizji Finansowej,
 • aktualnymi ustawami podatkowymi,
 • innymi przepisami prawa.
2. Sposób przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Badanie sprawozdania realizujemy w następujących etapach:
pierwszy

badanie wstępne przeprowadzone przed zamknięciem ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • kontrolę prawnych podstaw działalności,
 • udział w inwentaryzacji i ocenę jej prawidłowości,
 • analizę i ocenę organizacji rachunkowości, kontroli wewnętrznej, systemu informatycznego,
 • badanie wybranych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.
drugi

badanie zasadnicze po przedłożeniu przez jednostkę pełnego sprawozdania finansowego obejmuje:

 • sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego w oparciu o właściwie dobrane próby badawcze,
  badanie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa,
 • ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej w oparciu o dogłębną analizę wskaźnikową,
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale własnym,
 • sprawdzenie poprawności sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego,
 • sprawdzenie prawidłowości sprawozdania z działalności.
trzeci
opracowanie opinii niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
czwarty

weryfikacja przez biegłego rewidenta rezultatów prac przeprowadzonych podczas badania sprawozdania finansowego.

piąty
przekazanie Klientowi w terminie wynikającym z umowy sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz w razie zaistnienia potrzeby pisma poufnego do Zarządu.

Doradztwo księgowo-finansowe

 • Doradzamy naszym Klientom, którym badamy sprawozdania finansowe.
 • Udzielamy porad z zakresu podatków i rachunkowości również innym Klientom w zależności od ich potrzeb.
 • Jesteśmy przygotowani do doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.
 • Opracowujemy według indywidualnych życzeń Klientów zakładowe plany kont oraz instrukcje obiegu dokumentów. 
 • Opiniujemy informatyczne systemy finansowo-księgowe.

Doradztwo księgowo-finansowe

 • Doradzamy naszym Klientom, którym badamy sprawozdania finansowe.
 • Udzielamy porad z zakresu podatków i rachunkowości również innym Klientom w zależności od ich potrzeb.
 • Jesteśmy przygotowani do doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.
 • Opracowujemy według indywidualnych życzeń Klientów zakładowe plany kont oraz instrukcje obiegu dokumentów. 
 • Opiniujemy informatyczne systemy finansowo-księgowe.

Ekspertyzy finansowo-księgowe

Wykonujemy profesjonalnie ekspertyzy ekonomiczno-finansowe związane z różnorodnymi potrzebami Klientów, np.:

 • opinie dotyczące systemów ekonomiczno-finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • opinie w zakresie wydatkowanych środków w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,
 • kontrole wysokości nakładów i dystrybucji prasy,
 • audyty sprawozdań partii politycznych i komitetów wyborczych,
 • opinie wynikające z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych, a dotyczące m.in. aportów rzeczowych wnoszonych do spółek, przekształceń spółek, wycen akcji,
 • oceny realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze.

Różnorodność potrzeb stwarza konieczność indywidualnego podejścia do każdego problemu. Posiadając wykwalifikowanych biegłych o wieloletnim doświadczeniu możemy opracować optymalne rozwiązania.

Ekspertyzy finansowo-księgowe

Wykonujemy profesjonalnie ekspertyzy ekonomiczno-finansowe związane z różnorodnymi potrzebami Klientów, np.:

 • opinie dotyczące systemów ekonomiczno-finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • opinie w zakresie wydatkowanych środków w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,
 • kontrole wysokości nakładów i dystrybucji prasy,
 • audyty sprawozdań partii politycznych i komitetów wyborczych,
 • opinie wynikające z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych, a dotyczące m.in. aportów rzeczowych wnoszonych do spółek, przekształceń spółek, wycen akcji,
 • oceny realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze.

Różnorodność potrzeb stwarza konieczność indywidualnego podejścia do każdego problemu. Posiadając wykwalifikowanych biegłych o wieloletnim doświadczeniu możemy opracować optymalne rozwiązania.

Audyt funduszy unijnych

Audyty są przeprowadzane zgodnie z:

 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (IFAC),
 • krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 • wytycznymi jednostki zarządzającej
 • ustaleniami podpisanych umów pomiędzy:
  • jednostką zarządzającą i realizującą projekt,
  • jednostką realizującą projekt i naszą Spółką.

Przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i sporządzamy opinie i raporty z tych audytów również na życzenie Klienta w języku angielskim

Księgi rachunkowe i podatkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe naszym Klientom w siedzibie Spółki:

 • w oparciu o obowiązujące przepisy prawne
 • na podstawie podpisanych dwustronnie umów.

Sporządzamy deklaracje podatkowe. Dokonujemy rozliczeń z ZUS.
Jesteśmy gotowi na współpracę w zakresie prowadzenia ksiąg kompleksowo, bądź w uzgodnionym z Klientem obszarze. Współpracujemy z firmami obsługującymi sprawy kadrowe.

Księgi rachunkowe i podatkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe naszym Klientom w siedzibie Spółki:

 • w oparciu o obowiązujące przepisy prawne
 • na podstawie podpisanych dwustronnie umów.

Sporządzamy deklaracje podatkowe. Dokonujemy rozliczeń z ZUS.
Jesteśmy gotowi na współpracę w zakresie prowadzenia ksiąg kompleksowo, bądź w uzgodnionym z Klientem obszarze. Współpracujemy z firmami obsługującymi sprawy kadrowe.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia w zakresie rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych.

Tematykę i zakres każdego szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.